Anunt angajări

Regia Publică Locală „Ocolul Silvic Zărandul” R.A.
Tîrnova nr. 734. iud. Arad tel.0257/370071 fax:0257 370070
mail:office@rploszarandul.ro

Nr.53 din 13.01.2016

ANUNŢ

Regia Publică Locala „Ocolul silvic Zărandul” R.A., corn. Tîrnova nr.734, jud. Arad, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
1 post inginer silvic;
1 post contabil;

Concursul va avea loc în data de 28.01.2016, ora 10.00 la sediul unităţii.

Criterii de selecţie:
– Examen scris, test grilă şi interviu;

Condiţii de participare la concurs
1. Pentru postul de inginer silvic:

Studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licenţă;
Cunoştinţe operare pe calculator;
Fără atencedente penale;

2. Pentru postul de contabil:

Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul Ştiinţe economice, specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune;
Vechime în domeniu, minim 2 ani;
Cunoştinţe de operare pe calculator;
Fără antecedente penale;

Dosarele se vor depune la secretariatul unităţii până la data de 25.01.2016, ora 10.00 şi vor conţine următoarele:

– cerere de înscriere la concurs;
– actul de studii în original şi copie;
– cazier judiciar;
– carte de identitate- copie;
– adeverinţă medicală de angajare tip -fişă de aptitudine;
– carnetul de muncă în original şi copie sau extras din Revisal, după caz;
– Curriculum vitae;

Bibliografie
1. Pentru postul de ingine silvic:

Legea nr.46/2008 Codul silvic, republicată;
H.G. nr. 1076/2009, actulizată pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului ferestier;
Legea nr. 171/2010 actualizată, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice; H.G. nr.470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului ( UE) nr. 995/2010 al Parlamentului Europeanşi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn;
O.M. nr. 1346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor laturi de arbori;
O.G. nr.59/2000 actulizată, privind Statutul personalului silvic;
O.M. nr.837/2014 actualizată, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate;
Norme tehnice de silvicultură nr. 1 -8;

2. Pentru postul de contabil:

Legea nr.82/1991, Legea contabilităţii, republicată şi actualizată;
OMF nr.2634/2015 privind documentele financiare contabile;
OMF nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
– Legea nr.571/2003 actualizată, privind Codul fiscal;
H.G.nr.44/2004 actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal;
Oug nr. 196/2005 actutualizată, privind Fondul pentru mediu;
Legea nr.46/2008 republicată, privind Codul silvic;
O.G. nr.l 19/1999 actualizată şi republicată privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;
OMF nr. 2861/2009 actualizată, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; Legea nr.15/1994 republicată şi actualizată privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;

Informaţii suplimentare la tel.0257/370071

stampila zarandul