Concurs pentru ocuparea unui post de pădurar

Regia Publică Locală „Ocolul Silvic Zărandul” R.A.
Tîrnovanr. 734, iud. Arad tel/fax:0257 370071 mail:office@,oszarandul.ro

Nr. 1479/11.05.2016

ANUNŢ

Regia Publică Locală „Ocolul Silvic Zărandul” R.A.Tîmova, nr. 734, jud.Arad, organizează concurs pentru ocuparea unui post de pădurar. Concursul va avea loc în data de 26.05.2016 ora 10.00, la sediul unităţii.

Concursul va consta in:

 • Selecţia dosarelor de înscriere;
 • Proba scrisa care consta in verificarea cunoştinţelor profesionaleţin concordanta cu bibliografia afisata;
 • Interviu- participa candidaţii care au obtinut minim nota 7,00 la proba scrisa;

Cerinţe:

 • cetatean roman;
 • capacitate deplina de exerciţiu;
 • studii medii silvice sau profesionale silvice, absolvite cu diploma;
 • fără antecedente penale;
 • fara desfacerea disciplinara a contractului de munca;

Dosarele se vor depune pînă la data de 23.05.2016, ora 16— şi vor conţine următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs; actul de studii în original şi copie; cazier judiciar;
 • carte de identitate-copie;
 • adeverinţă medicală de angajare tip – fisa de aptitudine; curriculum vitae;
 • carnet de munca in copie si original sau extras din Révisai după caz. Bibliografie:
 • Legea 46/2008 – Codul silvic cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de pază a fondului forestier aprobat prin H.G.nr. 1076/2009;
 • Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr. 59/2009 privind Statutul personalului silvic, aprobată şi modificată prin Legea 427/2001;
 • OUG nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubei produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.84/2007;
 • HG 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, cir­culaţia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 955/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe pia­ţă lemn si produse de lemn;
 • Ordinul nr. 596/2014 privind aprobarea Metodologiei de testare a imple­mentării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lem­noase;
 • Ordinul nr. 1540/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile si perioadele de colectare, scoatere si transport a materialului lemnos;
 • Norme tehnice nr. 1—8;

stampila zarandul