Concurs pentru ocuparea unui post de pădurar

Regia Publică Locală „Ocolul Silvic Zărandul” R.A.
Tîrnova nr. 734, jud. Arad      tel/fax:0257 370071   mail:office@oszarandul.ro

Nr. 345 din 16.02.2016

 

 

ANUNŢ

Regia Publică Locală „Ocolul Silvic Zărandul” R.A.Tîrnova, nr. 734, jud.Arad, organizează concurs pentru ocuparea unui post de pădurar. Concursul va avea loc în data de 04.03.2016 ora 10.00, la sediul unităţii.

Concursul va consta in:

 • Selectia dosarelor de inscriere;
 • Proba scrisa care consta in verificarea cunostintelor profesionale(in concordanta cu bibliografia afisata;
 • Interviu- participa candidatii care au obtinut minim nota 7,00 la proba scrisa;

Cerinţe:

 • cetatean roman;
 • studii medii silvice sau profesionale silvice, absolvite cu diploma;
 • fără antecedente penale;
 • capacitate deplina de exercitiu;
 • atestat de paza in conformitate cu prevederile Legii nr 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Dosarele se vor depune pînă la data de 01.03.2016, ora 1600 şi vor conţine următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • actul de studii în original şi copie;
 • atestatul de paza in conformitate cu prevederile Legii nr 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor in original si copie
 • cazier judiciar;
 • carte de identitate-copie;
 • adeverinţă medicală de angajare tip – fisa de aptitudine;
 • curriculum vitae;
 • carnet de munca in copie si original sau extras din Revisal după caz.

Bibliografie:

 • Legea 46/2008 – Codul silvic cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de pază a fondului forestier aprobat prin H.G.nr.1076/2009;
 • Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr. 59/2009 privind Statutul personalului silvic, aprobată şi modificată prin Legea 427/2001;
 • OUG 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubei produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.84/2007;
 • HG 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 955/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piată lemn si produse de lemn;
 • Ordinul nr. 596/2014 privind aprobarea Metodologiei de testare a imple- mentării Sistemului informational integrat de urmărire a materialelor lem- noase;
 • Ordinul nr. 1540/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitătile si perioadele de colectare, scoatere si transport a materialului lemnos;

Norme tehnice nr. 1 – 8;

stampila zarandul